96998
 • กิจกรรมสานกล่องข้าวน้อย ร้อยใจชุมชน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
96985
 • กิจกรรมรำกลองยาว ย้อนเรื่องราววิถีชุมชน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
96968
 • กิจกรรมรำปราสาทไหว สานสายใยชุมชน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
95487
 • กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
73860
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
75061
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
95465
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
88241
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
84285
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
71500
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
93417
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
85379
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • นันทนาการจ้อยซอ
94283
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • 3 สิงหาคม 2557 - เด็กนักเรียนขอใช้บริการ ชุดของเล่นเสริมการเรียนรู้
89740
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • 29 มิถุนายน 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการห้องดนตรีฝึกซ้อมเครื่องดนตรีสากล
92413
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • 15 กรกฎาคม 2557 - นันทนาการจ้อยซอ
85375
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • นันทนาการดนตรีไทย
92764
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • 18 กรกฎาคม 2557 - นันทนาการจ้อยซอ
85378
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • นันทนาการฝึกรำปราสาทไหว
92907
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • 22 กรกฎาคม 2557 - ผู้สูงอายุใช้บริการสถานที่และเครื่องดนตรี ฝึกซ้อมดนตรีสากล
93454
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี๒๕๕๗
93429
 • กิจกรรม "สืบสานท้องถิ่นบ้านเฮา"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
93413
 • กิจกรรม "ครอบครัวจ่วยกั๋นทำกิ๋น"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
89268
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 25 มิถุนายน 2557 - รำเก้าช่อง
91632
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 9 กรกฎาคม 2557 - ผู้สูงอายุใช้พื้นที่ศูนย์ในการออกกำลังกาย และ รำเก้าช่อง
92387
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 11 กรกฎาคม 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
92404
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 14 กรกฎาคม 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88285
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 30 พฤษภาคม 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88288
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 3 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88290
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 12 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88295
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 17 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88310
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 18 มิถุนายน 2557 - เด็กนักเรียนฝึกซ้อมเล่นแบทมินตันบริเวณศูนย์ฯ
88313
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 19 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88488
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 20 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
88569
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 21 มิถุนายน 2557 - ฝึกซ้อมกราวกล๊อฟและเกทบอล
93409
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 23 กรกฎาคม 2557 - ผู้สูงอายุใช้พื้นที่ศูนย์ในการออกกำลังกาย และ รำเก้าช่อง
86014
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 31 พฤษภาคม 2557 - กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ
88579
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 22 มิถุนายน 2557 - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
88921
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 23 มิถุนายน 2557 - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
91628
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 7 กรกฎาคม 2557 - เด็กนักเรียนใช้พื้นที่ศูนย์ฯในการเล่นกีฬา และ ออกกำลังกาย
59128
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ออกกำลังเพื่อสุขภาพ 3 มิถุนายน 2557
89051
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • 24 มิถุนายน 2557 - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
92870
 • กิจกรรม "เด็กไทยเฮียนฮักงานศิลป์"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
92866
 • กิจกรรม "เล่าค่าวผู้เฒ่าสอนหลาน"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
89401
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 27 มิถุนายน 2557 - ผู้สูงอายุใช้สถานที่ประชุมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
88201
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเขาแก้วฯ
89883
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 30 มิถุนายน 2557 - กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดอ่างทอง
90962
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 1 กรกฏาคม 2557 - กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดลพบุรี
85376
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • จิตอาสาพัฒนาศูนย์
90963
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 2 กรกฏาคม 2557 - กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
92768
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 19 กรกฏาคม 2557 - ประชุมผู้นำและคณะกรรมการศูนย์สามวัยฯ
85381
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • จิตอาสาพัฒนาวัดวันมาฆบูชา
91202
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 4 กรกฏาคม 2557 - ประชุมตกผลึกคณะศึกษาดูงาน และ คณะกรรมการศูนย์สามวัยฯสานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วศรีสมบูรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ
85483
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • 5ส ทำความสะอาด
86024
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2557
92427
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • 17 กรกฏาคม 2557 - กลุ่มผู้สูงอายุใช้สถานที่ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
90964
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • 3 กรกฏาคม 2557 - กลุ่มผู้สูงอายุใช้สถานที่ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
92416
 • กิจกรรม "อ้ายหนานสานใยฮัก"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
92374
 • กิจกรรม "รวมพลคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
91629
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 8 กรกฎาคม 2557 - เด็กนักเรียนใช้พื้นที่ศูนย์ฯในการทำการบ้าน
89285
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับเด็ก LD และเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กภายในพื้นที่ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วศรีสมบูรณ์
89573
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 27 มิถุนายน 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
89736
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 28 มิถุนายน 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
67414
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์
91204
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 4 กรกฎาคม 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
91205
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 5 กรกฎาคม 2557 - เด็กนักเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
86012
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เด็กนักเรียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
91626
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • 6 กรกฎาคม 2557 - เด็กนักเรียนใช้พื้นที่ศูนย์ฯในการทำการบ้าน
91425
 • กิจกรรม "รวมพลผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
88197
 • กิจกรรม "ฟุต ฟิต ฟอไฟ เตรียมเด็กไทยก้าวสู่อาเซียน"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
88146
 • กืิจกรรม "อุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
81073
 • กิจกรรมเด็กไทยประหยัด ฝึกหัดออมเงิน เพลิดเพลินประดิษฐ์กระปุก เสริมสุขครอบครัว
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
81065
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัว ล้อมรั้วสายใย เชิดชูผู้สูงวัยรน้อยใจเดียวกัน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
76181
 • กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
75167
 • กิจกรรมครอบครัวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
72782
 • กิจกรรมคาราวานก้มกราบสาธุไหว้พระ 9 วัด
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
71493
 • กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
70648
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
67534
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย ประจำเดือน ธันวาคม
 • จัดเตรียมการดำเนินกิจกรรม
67530
 • กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รอบรั้วกินได้
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
67525
 • กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมชีวิตคู่ ก้าวสู้เหย้าเรือน
 • จัดกิจกรรมดำเนินงาน
66893
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
66906
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
62588
 • ฝึกอาชีพ เศษฐกิจพอเพียง เพิ่มพูนรายได้ (สานกล่องข้าวใบลาน รุ่นที่ ๒)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
62584
 • ฝึกอาชีพ เศษฐกิจพอเพียง เพิ่มพูนรายได้ (สานกล่องข้าวใบลาน รุ่นที่ ๑)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
62580
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • ดำเนินการดำเนินงาน
57538
 • ผู้สูงอายุสืบสานดนตรีไทย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
57532
 • สืบสานประเพณีท้องถิ่นตานก๋วยสลาก (วัดม่อนศรีสมบุรณาราม)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
57528
 • เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
46021
 • กิจกรรมประชาคม “การมีส่วนร่วมของคน ๓ วัย และชุมชนในการจัดกิจกรรมของศูนย์ ๓ วัย ฯ”
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
46017
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย ประจำเดือน กันยายน
 • ดำเนินผลการดำเนินงาน
46013
 • กิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณีวิถีชุมชน “ตานก๋วยฉลาก”
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
45432
 • รวมพลผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41647
 • เสริมสร้างพลังเด็กพิเศษร้อยมาลัยสานรัก
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41665
 • รำวงเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
 • ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการ Master
41660
 • สุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย ประจำเดือน สิงหาคม
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Master
41656
 • คาราวานผู้สูงวัย ก้มกราบสาธุไหว้พระ ๙ วัด
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Master
41095
 • โครงการ "ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖"
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41090
 • กิจกรรมรวมพลคน ๓ วัย ร้อยใจถวายเทียนพรรษา บูชาพระรัตนตรัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41086
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย ประจำเดือน กรกฎาคม
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41066
 • กิจกรรมเด็กไทยหัวใจสานรัก จักสานก๋วยสลาก
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
41061
 • กิจกรรมเด็กไทยหัวใจสานรัก สืบสานไม้กวาดไทย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
40539
 • ทำน้ำยาล้างจาน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
40535
 • สุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย (เดือนมิถุนายน)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
40530
 • แม่บ้านสร้างสรรค์งานฝีมือเย็บหมอนฟักทอง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
39954
 • กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด เชิดชูผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39947
 • กิจกรรม ครอบครัวร้อยใจ บูชาพระรัตนตรัย สานสายใยวันวิสาขบูชา
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39942
 • กิจกรรม ประดิษฐ์บายศรี พัฒนาสตรีสายใยรัก
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39934
 • กิจกรรม ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เตรียมเด็กไทยสู่อาเซียน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39188
 • ร้อยลูกปัด ร้อยรัดใจ
 • ดำเนินงานตามโครงการ
39184
 • ครอบครัวสืบสานตำนานขนมท้องถิ่น (ข้าวเหนียวแดง, ข้าวต้มหัวหงอก)
 • ดำเนินงานตามโครงการ
39177
 • กิจกรรมรวมพลคน ๓ วัย เชิดชูผู้สูงวัย สานสายใยครอบครัว
 • ดำเนินงานตามโครงการ
38795
 • กิจกรรมประชุมกำหนดการจัดงาน "รวมพลคน ๓ วัย เชิดชูผู้สูงวัย สานสายใยครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖" ครั้งที่ ๒
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
38742
 • กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38738
 • กิจกรรมพี่สอนน้อง ร้อง รำ อ่าน เขียน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38728
 • กิจกรรมสืบสานข้าวแคบล้านนา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38724
 • กิจกรรมเด็กไทยรักษ์วัฒนธรรม ร่วมทำเหรียญโปรยทาน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38716
 • กิจกรรมประดิษฐ์ผ้าใยบัว ครอบครัวเข้มแข็ง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38712
 • กิจกรรมประชุมกำหนดการจัดงาน "รวมพลคน ๓ วัย เชิดชูผู้สูงวัย สานสายใยครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖" ครั้งที่ ๑
 • ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการ
38310
 • จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยแห่งครอบครัวฯ ครั้งที่ ๒
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38315
 • โครงการลานวัดลานบุญสร้างกุศลวันมาฆบูชา
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
38306
 • โครงการบอกเล่ากล่าวขาน สืบสานตำนานบทเพลงกล่อมลูกสู่คน ๓ วัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38302
 • โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
38283
 • โครงการสบู่ใสหัวใจสานรัก
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
37664
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
 • ดำเนินงานตามโครงการ
37660
 • โครงการผู้สูงวัยสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตุงกระดาษ)
 • ดำเนินงานตามโครงการ
37654
 • โครงการอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่น (ขนมเทียน, ข้าวต้มมัด)
 • ดำเนินงานตามโครงการ
37650
 • โครงการสายใยรักฟันดียิ้มสดใส
 • ดำเนินงานตามโครงการ
37646
 • โครงการรู้รักสุขภาพแม่ตั้งครรภ์ด้วยโยคะ
 • ดำเนินงานตามโครงการ
37246
 • จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยแห่งครอบครัวฯ ครั้งที่ ๑
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37139
 • เฮียนฮู้ ฮัก ฮับขวัญลูกน้อย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
37135
 • สืบสานอาหารท้องถิ่น (แกงฮังเล)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
36722
 • ผู้สูงวัย จักสานงานฝีมือ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
36704
 • อุ่นไอรักมอบให้ผู้พิการ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
36700
 • ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ (กราวด์กอล์ฟ)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
36695
 • รู้รักประเพณีงานลอยกระทง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
36513
 • การทำดอกไม้จันทน์
 • ดำเนินการตามแผนงานโครงการ
36509
 • วัยใสใส่ใจกีฬา (กราวด์กอล์ฟ)
 • ดำเนินการตามแผนงานโครงการ
36505
 • ปฐมวัยรู้รักการออม
 • ดำเนินการตามโครงการ
36501
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ดำเนินงานตามโครงการ
36494
 • การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 • ดำเนินการตามแผนงานโครงการ
36382
 • ห่วงใยสุขภาพ (ปั่นจักรยาน)
 • ดำเนินงานตามโครงการ
36360
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
 • ดำเนินการโครงการ
33710
 • รณรงค์ประโยชน์จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
33691
 • แห่เทียนเข้าพรรษา
 • จัดกิจกรรมโครงการ
32435
 • ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
32421
 • ห่วงใยสุขภาพแม่ตั้งครรภ์
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
32393
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
32383
 • ลูกรักฟันขาว ยิ้มสวย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
32354
 • พัฒนาการเด็กน้อยโดยเครือข่าย อสม.
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
31426
 • ผู้สูงวัยห่วงใยสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
 • ดำเนินงานตามโครงการ
31422
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล
 • ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการ
31382
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเด็กพิเศษ โดยครอบครัว
 • ดำเนินงานทำกิจกรรมโครงการ
31376
 • ครอบครัวสานรักพัฒนาอาชีพ
 • ดำเนินงานทำกิจกรรมโครงการ
31325
 • เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเครือข่ายเด็กและเยาวชน
 • ดำเนินงานทำกิจกรรมโครงการ
31321
 • การสร้่างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ดำเนินงานทำกิจกรรมโครงการ
31306
 • สานรักพัฒนาอาชีพ (การทำขนมไทย "สาคูไส้หมู")
 • กิจกรรมทำขนมไทย "สาคูไส้หมู"
31299
 • รดน้ำดำหัว
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

จังหวัดสุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข

สภาพอากาศ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 
สมาชิก : 4
Content : 96
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 29108
  เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-5561-2430/0-5595-3250

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วศรีสมบูรณ์
60/3 ม.11 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230
โทรศัพท์ 0-5561-2430/0-5595-3250
โทรสาร 0-5595-3250
Email: khaokaeosisombun.tgc@familylove.go.th